ถังหมัก

2024-02-19T21:07:10+08:00

ถังหมักหรือที่เรียกว่าถังหมักหรือถังหมักเป็นภาชนะที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ถังหมัก2024-02-19T21:07:10+08:00

ปั๊มหอยโข่งที่ถูกสุขลักษณะ

2024-02-21T16:52:31+08:00

ปั๊มหอยโข่งที่ถูกสุขลักษณะเป็นปั๊มชนิดพิเศษที่ได้รับการออกแบบให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

ปั๊มหอยโข่งที่ถูกสุขลักษณะ2024-02-21T16:52:31+08:00

ถังกวน

2024-01-29T13:53:35+08:00

เครื่องกวนถังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อผสมหรือกวนสารที่อยู่ในถังหรือภาชนะ เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ถังกวน2024-01-29T13:53:35+08:00

ถังปฏิกิริยา

2024-02-20T08:17:32+08:00

จีนสร้างถังปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบที่กำหนดเอง ประสิทธิภาพสูง การจัดส่งที่รวดเร็ว และการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

ถังปฏิกิริยา2024-02-20T08:17:32+08:00

ถังกระบวนการ

2024-01-19T17:27:43+08:00

จีนสร้างถังกระบวนการประสิทธิภาพสูง ฟังก์ชั่นที่ปรับแต่งสำหรับการผสม การกระจายการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน การทำความร้อน การทำความเย็น หรือการจัดเก็บ

ถังกระบวนการ2024-01-19T17:27:43+08:00

เครื่องโฮโมจีไนเซอร์แบบอัลตราโซนิก

2024-01-06T18:24:11+08:00

จีนผลิตโฮโมจีไนเซอร์อัลตราโซนิกสำหรับห้องปฏิบัติการหรือการใช้งานทางอุตสาหกรรม ทำจากโลหะผสมไทเทเนียม ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน.

เครื่องโฮโมจีไนเซอร์แบบอัลตราโซนิก2024-01-06T18:24:11+08:00

การเลือกเครื่องผสมแรงเฉือนสูง

2023-12-06T14:48:52+08:00

High shear mixers are essential equipment in various industries. Several factors need to be considered for selection of high shear mixer.

การเลือกเครื่องผสมแรงเฉือนสูง2023-12-06T14:48:52+08:00

เครื่องผสมเฉือน

2024-01-01T12:48:15+08:00

เครื่องผสมแรงเฉือนหรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องผสมแรงเฉือนสูง เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และทรงพลังที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับการผสมและทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เครื่องผสมเฉือน2024-01-01T12:48:15+08:00

ใบมีดผสมแรงเฉือนสูง

2024-01-04T20:13:09+08:00

High shear mixing blades are commonly used in various industrial processes. They are designed to create a powerful mixing shear force.

ใบมีดผสมแรงเฉือนสูง2024-01-04T20:13:09+08:00

โฮโมจีไนเซอร์แรงเฉือนสูง

2024-01-07T10:53:29+08:00

โฮโมจีไนเซอร์แรงเฉือนสูงเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการผสม ผสมอิมัลชัน และกระจายวัสดุ มีประโยชน์สำหรับยา อาหาร และเครื่องดื่ม

โฮโมจีไนเซอร์แรงเฉือนสูง2024-01-07T10:53:29+08:00

หัวหน้างานเครื่องผสมแรงเฉือนสูง

2023-06-13T09:34:54+08:00

Introduction The work head is a crucial component of a high shear mixer, playing a vital role in its functionality and performance. It is responsible for generating the intense shearing forces required for efficient mixing, emulsification, and dispersion of various substances. In this article, we will explore the importance and key features of the work head in a high shear mixer. Design and ConstructionThe work head of a high shear mixer is typically designed with precision to ensure optimal performance. It consists of a rotating shaft with multiple mixing elements, such as blades, rotors, or stators. These elements are strategically

หัวหน้างานเครื่องผสมแรงเฉือนสูง2023-06-13T09:34:54+08:00

เครื่องผสมแรงเฉือนสูงและอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง

2024-01-23T22:02:15+08:00

Introduction High shear mixers have a wide range of applications across various industries, and one such industry where they play a significant role is the pesticide industry. The efficient mixing capabilities of high shear mixers are instrumental in the production of pesticides, ensuring uniformity, proper dispersion of active ingredients, and enhancing the overall effectiveness of these agricultural products. Formulation and Mixing High shear mixers are essential in the formulation and mixing processes of pesticides. They enable thorough blending of different ingredients, such as active chemicals, surfactants, solvents, and additives. The intense shear forces generated by high shear mixers promote rapid

เครื่องผสมแรงเฉือนสูงและอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลง2024-01-23T22:02:15+08:00

การใช้เครื่องผสมแรงเฉือนสูงในอุตสาหกรรมอาหาร

2024-01-19T13:36:16+08:00

High shear mixers are indispensable tools in the food industry, offering efficient and precise mixing capabilities. They play a vital role in various food processing operations, ensuring consistent product quality, improving texture, and enhancing overall efficiency. In this article, we will explore the wide-ranging applications of high shear mixers in the food industry.

การใช้เครื่องผสมแรงเฉือนสูงในอุตสาหกรรมอาหาร2024-01-19T13:36:16+08:00

How peristaltic pump is used in mining industry

2023-12-27T22:50:37+08:00

In the mining industry, efficient and reliable fluid handling is essential for various operations, including dewatering, slurry transfer, chemical dosing, and wastewater management. Peristaltic pumps have emerged as a game-changing technology in this sector, offering numerous advantages over traditional pump systems. In this article, we will explore how peristaltic pumps are used in the mining industry, highlighting their benefits, applications, and key considerations.

How peristaltic pump is used in mining industry2023-12-27T22:50:37+08:00

The difference between peristaltic pump hose and ordinary hose

2023-06-11T20:55:52+08:00

Peristaltic pump hoses and ordinary hoses are designed for different purposes and have several key differences.

The difference between peristaltic pump hose and ordinary hose2023-06-11T20:55:52+08:00

What should be paid attention to in the storage of peristaltic pump hose?

2023-05-20T11:51:41+08:00

Proper storage of peristaltic pump hoses is important to maintain their quality and extend their lifespan.

What should be paid attention to in the storage of peristaltic pump hose?2023-05-20T11:51:41+08:00

The life of peristaltic pump hose

2023-05-20T11:35:53+08:00

The life of a peristaltic pump hose depends on several factors such as the quality of the hose material, the frequency of use, the type of fluid being pumped, and the pressure and temperature conditions during operation.

The life of peristaltic pump hose2023-05-20T11:35:53+08:00

โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ผสม

2022-07-16T18:39:12+08:00

Mechanical mixing equipment consists of two major parts: mixing vessel and mixer. The mixing vessel includes the kettle body, outer jacket, internal components and various purposes such as open receiver; the mixer includes the agitator, stirring shaft, shaft seal, frame and transmission device and other components. Mixing Vessel of Mixing Equipment Mixing vessel is often called mixing tank (or stirring tank), when mixing equipment used as a reactor, is also known as mixing sensible reactor, sometimes referred to as the reaction sign.The structure type of the gold body is usually vertical round business shape, its high diameter ratio is mainly

โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ผสม2022-07-16T18:39:12+08:00
返回顶部